Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova „Centar za socijalnu skrb Velika Gorica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 , 144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Centar za socijalnu skrb Velika Gorica.
Službenik za informiranje:

Silvana Majetić, Dipl.iur.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Centar za socijalnu skrb Velika Gorica

Trg Kralja Tomislava 35

10410 Velika Gorica

Ili elektronskom poštom na: silvana.majetic@socskrb.hr

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade  iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 38/11.).